U bent hier: Home - Risico's - Stoten, snijden, klemmen, knellen

Printvriendelijke versie

 
 
 

Stoten, snijden, klemmen, knellen
Bij het werken op de bouwplaats, bij laden en lossen, maar vooral bij het werken met draaiende machines, gereedschappen of scherpe materialen is er het risico van stoten, snijden, klemmen of knellen.
 • Door draaiende of bewegende delen kunnen kledingsstukken of lichaamsdelen worden gegrepen.
 • Scherpe messen, beitels of materialen kunnen snijverwondingen veroorzaken.
 • Door beweging en krachtsuitoefening kan knelgevaar ontstaan.
 • Werken met draaiende machines leidt vaak tot handletsel.


Welke beroepen hebben te maken met stoten, snijden, klemmen of knellen?


Opperman straatmaker
Straatmaker


Wat zegt de wet- en regelgeving?


Wettelijke verplichtingen


Arbobesluit: Artikel 3.17 Voorkomen gevaar door voorwerpen, producten, vloeistoffen of gassen
 • Het gevaar te worden getroffen of geraakt door voorwerpen, producten of onderdelen daarvan dan wel vloeistoffen of het gevaar bekneld te raken, dient zoveel mogelijk voorkomen of beperkt te worden. Collectieve maatregelen hebben voorrang boven individuele maatregelen.

Arbobesluit: Artikel 7.5 Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen worden tijdens de gebruiksduur door toereikend onderhoud in zodanige staat gehouden dat risico’s voor veiligheid en gezondheid worden voorkomen. Het bij het arbeidsmiddel horende onderhoudsboek wordt goed bijgehouden. Montage en demontage vindt op een veilige manier plaats, met inachtneming van aanwijzingen van de fabrikant.

Arbobesluit: Artikel 7.14 In werking stellen van arbeidsmiddelen
 • Een arbeidsmiddel kan alleen in werking worden gesteld door een opzettelijk verrichte handeling met een daarvoor bestemd bedieningssysteem.

Arbobesluit: Artikel 7.15 Stopzetten van arbeidsmiddelen
 • Een arbeidsmiddel moet op ieder daarvoor in aanmerking komend gedeelte zijn voorzien van een bedieningssysteem, waarmee, al naar gelang het gevaar, het gehele dan wel een deel van het arbeidsmiddel stilgelegd kan worden. De energietoevoer wordt onderbroken.

Arbobesluit: Artikel 7.16 Noodstopvoorziening
 • Een arbeidsmiddel beschikt over een noodstopvoorziening, als dit noodzakelijk is, met het oog op de gevaren, en de normale tijd die nodig is om het arbeidsmiddel stop te zetten.


Cao voor de Bouwnijverheid
 • Artikel 56 Vergoeding werkkleding en gereedschap bouwplaatswerknemers.
 • Artikel 70b Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen bouwplaatswerknemers lid 4, 13 en 14.
 • Artikel 70c Bijzondere veiligheids- en arbobepalingen uta-werknemers lid 5.


Meer informatie
 
   
   
 

Download gehele risico als PDF

 
 
 

< terug naar vorige pagina